Gå tilbake til:
Du er her:

Frivillige organisasjoner kan søke tilskudd for å dekke strømutgifter

Nå kan frivillige organisasjoner søke om tilskudd for å dekke ekstraordinære strømutgifter.

Tilskuddsordningen er opprettet av regjeringen, og forvaltes av kommunene. 

NB: UTÅTT SØKNADSFRIST
Søknadsfristen var 25. mars. Det er derfor ikke lenger mulig å søke på ordningen. 
 

Disse kan søke

 • Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret
 • Andre virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og har utgifter til strøm eller fjernvarme, for eksempel idrettslag som har opprettet et aksjeselskap for å drifte idrettsanlegget.
 • Virksomheter med vesentlig innslag av frivillig virksomhet, for eksempel grendehus eid av samvirker der frivillig innsats er avgjørende for driften. 
  Kommunen vil vurdere om virksomheten anses som frivillig drevet.

Kriterier for å få tilskudd

 • Søkere må enten eie eller leie lokaler der de dekker løpende strøm- eller fjernvarmekostnader.
 • Utgiftene må kunne dokumenteres gjennom regning eller lignende.

Slik søker du

Søknader sendes til postmottak@bergen.kommune.no Merk e-posten med “Søknad om strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner” og saksnummer 2022/20459.

Søknadsfrist: 25. mars klokken 12.00

Organisasjoner med aktivitet i ulike kommuner 

Hvis en organisasjon registrert i én kommune har kostnader knyttet til anlegg, lokaler, etc. i Bergen, skal søknaden sendes Bergen kommune. Det nasjonale søknadsskjemaet kan i disse tilfellene ikke benyttes. 

Søknad med følgende informasjon sendes på e-post:  

 • Navn på organisasjon
 • Organisasjonsnummer
 • Kontaktinformasjon
 • Kontonummer
 • KWt forbruk desember og januar
 • Kommentarfelt
 • Strøm- eller fjernvarmeregning for desember og januar som vedlegg
   

Slik blir tilskuddet beregnet  

Tilskuddet blir beregnet etter faste satser på om lag samme nivå som i ordningen for husholdninger. Søkerne må oppgi kWt forbruk for desember og januar. Forbruk for januar vil bli brukt som grunnlag for å beregne støtte i februar og mars. Hvis søker kan dokumentere at forventet strømforbruk for februar og mars er vesentlig høyere enn for januar, kan kommunen vurdere å legge annen dokumentasjon til grunn for beregning av forbruket for februar-mars.

Følgende støttesatser vil bli brukt for desember-mars:

 • Desember: 59 øre per kWt
 • Januar: 57 øre per kWt
 • Februar: 38 øre per kWt
 • Mars: 66 øre per kWt

Beregning av tilskuddet: 
Antall kWt brukt i desember ganget med støttesatsen for desember og antall kWt brukt januar med støttesatsene for januar–mars.

Kontakt

Lurer du på noe? Kontakt rådgiver Frode Karlsen i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett: frode.karlsen@bergen.kommune.no 

MER INFORMASJON
Les om tilskuddsordningen på regjeringens nettsider:
Retningslinjer for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner