Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon av person som kobler vaffeljernet ti stikkontakten i veggen
No kan frivillige lag og organisasjonar søke om straumstøtte for perioden oktober 2022 til desember 2022.
Bilde: Lotteri- og stiftelsestilsynet

Frivillige verksemder kan søke straumstøtte frå 18. januar

Frå 18. januar opnar Lotteri- og stiftelsestilsynet for nye søknadar om straumstøtte. Søknadsfristen er 15. februar klokka 13.00.

No kan du søke straumstøtte for perioden oktober til desember 2022. I denne perioden dekkes 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen.

Formålet med straumstøtteordninga er å motverke negative konsekvensar av dei høge straumprisane.

Her kan du sjå oversikt over områda som er omfatta av ordninga.

Kven kan søke?

Søkar må ha organisasjonsnummer for å kunne søke, og desse organisasjonane har rett til å søke:

  • Verksemder som er registrerte i Frivilligregisteret. Vi oppfordrar organisasjonar som oppfyller kriteria, til å registrere seg.
  • Verksemder som ikkje er registrerte i Frivilligregisteret, kan søke dersom eigarar eller medlemmer med bestemmande innverknad er registrerte i Frivilligregisteret. Dette gjeld til dømes idrettslag som har skilt ut drifta i eit eige selskap som ikkje er registrert i Frivilligregisteret, der idrettslaget har den bestemmande innverknaden.
  • Andre frivillige verksemder som ikkje er registrerte i Frivilligheitsregisteret, kan få støtte dersom verksemda hovudsakleg er driven av frivillig arbeidsinnsats og det ikkje er høve for privatpersonar eller kommersielle føretak å oppnå økonomiske fordeler frå verksemda. Med frivillig arbeidsinnsats meiner vi menneske som bidrar utan løn eller anna form for økonomisk motyting, verken no eller i framtida. Til dømes kan frittståande kyrkjelyds- og forsamlingshus under Den norske kyrkja, grendehus og lokale forsamlingshus søke om dei hovudsakleg er drevet av frivillig arbeidsinnsats.

Les meir om vilkåra for ordninga og korleis du kan søke på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine sider.