Gå tilbake til:
Du er her:

Søk støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Frist for å søke tilskudd til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser for barn og unge er 4. desember.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser nå ut tilskuddsmidler til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn for 2021.

Ordningen skal bidra til å bedre oppvekst- og levekår for barn og unge. Tilskudd fra ordningen skal gå til å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser. Med åpen møteplass menes en sosial arena hvor barn og ungdom fra alle sosiale lag kan møtes og delta på like vilkår. Målgruppen for støtteordningen er barn og unge 10–20 år fra utsatte ungdomsmiljø og ungdomsgrupper.

Hvem kan søke

Offentlige og private instanser, bydeler og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Det kan ikke søkes om mindre enn 300 000 kroner per tilskuddsår og ikke mer enn kr 800 000 per tilskuddsår. Det kan søkes og innvilges midler for inntil tre år. Ordningen er ment å stimulere til etablering og utvikling, snarere enn å gi driftstilskudd.

Søknaden skal oppgi budsjett for hele prosjektperioden og konkret plan for videreføring av tiltaket etter at prosjektperioden er slutt. Det stilles krav om minimum 20 prosent egenandel for offentlige instanser og 5 prosent egenandel for frivillig organisasjoner.

Søknadsfrist 4. desember

Søknad sendes elektronisk innen 4. desember 2020. Les mer og gå til søknadsskjema på bufdir.no

Har du spørsmål?

Kontakt rådgiver i Fagavdeling for kunst og kulturutvikling på e-post Hilde.Valestrand@bergen.kommune.no.