Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 17.04.2021
Merknadsfrist: 31.05.2021
Saksnummer: 202008744

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Arealstrategi for Dokken skal bidra til å konkretisere de overordnede visjonene for området, og være et godt diskusjonsgrunnlag for veien videre.

 

Byrådet behandlet saken i møtet 25.03.2021 sak 1101/21 og fattet vedtak om at utkast til arealstrategi for Dokken legges ut til høring.

Dokken og Jekteviken er i dag et stort havneområde med full drift av gods- og passasjertrafikk. Godshavnen skal flyttes ut av Bergen sentrum, og det vil da bli frigjort i overkant av 200 dekar til byutviklingsformål sentralt i byen. Bergen kommune eier mesteparten av arealene.

19. juni 2019 vedtok bystyret i Bergen å starte opp offentlig plan- og programarbeid for transformasjon av Dokken og Jekteviken til en ny bydel. I bystyrevedtaket blir det vist til potensialet og kvalitetene området har for å kunne utvikles til en attraktiv bydel med en blanding av bolig, næring, kultur og rekreasjon med god allmenn tilgang til sjøen. 

Det blir også vist til at en samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet (HI og Fdir), samt Nye Akvariet, på Dokken gir muligheter for å videreutvikle Bergens rolle som Havbyen, med viktige nasjonale og regionale funksjoner. Utviklingsarbeidet er organisert etter en programmodell som består av tre prosjekter:

  • Overordnet strategi for Dokken – Bergen 2050
  • Utredning av utviklingsselskap for de kommunale eiendommene på Dokken
  • Arealstrategi for Dokken

 

Retning, rammer og føringer

Arealstrategien skal konkretisere retning, rammer og føringer gitt fra høringsutkast til overordnet strategi, og foreslå et byplangrep for det videre utviklingsarbeidet på Dokken. Arealstrategien inneholder 4 delprosjekter: Bergen havn, Mobilitet og transport, Landskap og ekspansjon i sjø, samt samlokalisering av Havforskningsinstituttet (HI), Fiskeridirektoratet (Fdir) og Nye Akvariet.

I påvente av politisk behandling av egen prinsippsak for lokalisering av Havforsningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i mai, viser arealstrategien ulike muligheter for hvor alle disse tre aktørene kan plasseres i en fremtidig finmasket byromsstruktur.

Forslaget til arealstrategi skal være et godt diskusjonsgrunnlag for veien videre. Det skal også bidra til å danne grunnlaget for fremtidige reguleringsplaner. 

Åpent informasjonsmøte

I høringsperioden inviterer Bergen kommune til flere åpne informasjonsmøter og temamøter.

Torsdag 29. april klokken 18.00-20.00 blir det åpent, digitalt informasjonsmøte om strategiforslaget. I møtet kan du stille både muntlige og skriftlige spørsmål. Lenke til påmelding kommer her:

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/bymiljo

 

Har du merknader til planforslaget?

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.


Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget.

Alle innsendte innspill er offentlige og vil bli lagt ut på denne nettsiden.

Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

 

I tråd med kommunens smitteverntiltak er ekspedisjonen i Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 stengt inntil videre. 

Telefoner til kundesenteret besvares som normalt mellom klokken 0800 og 1500.

 

Saksdokumenter

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad