Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 24.04.2021
Klagefrist: 18.05.2021
Saksnummer: 201433988
Arealplan-ID: 64280000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Arna

Gnr. 300 bnr. 3. Hovedformål: Råstoffutvinning. Reguleringsplan med konsekvensutredning.

Om planforslaget

Hovedformål i planen er råstoffutvinning og tilrettelegging for en utvidelse av eksisterende areal for å sikre fremtidig drift. Viktige tema i planprosessen har vært naturmangfold, avrenning/forurensning, trafikksikkerhet og naboforhold.

Arna jordsortering AS driver virksomhet knyttet til mottak av ikke forurensede masser av jord, stein, betong mv. Planen legger til rette for en utvidelse fra 110 dekar deponi og sorteringsområde til et areal på ca. 156 dekar. I tillegg foreslås et jordbruksareal på 34 dekar utbedret gjennom bakkeplanering. I nord settes også et areal på ca. 25 dekar av til energianlegg/ omformerstasjon til Bane NOR.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

I tråd med forsterkede smitteverntiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 være stengt fra og med 8. februar inntil videre.

Telefoner til kundesenteret besvares som normalt mellom klokken 0800 og 1500.

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage