Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 15.03.2021
Klagefrist: 17.04.2021
Saksnummer: 201312516
Arealplan-ID: 63340000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Arna

Gnr. 299 bnr. 25 mfl. Hovedformål: Næring. Detaljregulering.

Om planforslaget

Stracon AS fremmer på vegne av Bergen tomteselskap planforslag for et  område i Arna bydel sør for Arna sentrum. Planområdet avgrenses i vest av fv. 580 Hardangervegen og i øst av Storelva, i nord av Torofabrikken og i sør av firmaet Asko (terminalområdet).

Planforslagets hovedformål er et næringsområde med et samlet areal på ca. 171 daa, der cirka 39,2 daa vil være nytt areal for næringsbebyggelse.
Planområdet er delt i 3 delfelt der hvert delfelt er regulert til formålene industri og lager. Hvert delfelt er gitt en utnyttelsesgrad på 200 %-BRA. Maksimal byggehøyde er på 20 meter på sydlig del av BN1 og hele BN3. På nordlig del av BN1 og for hele BN2 er maksimal byggehøyde 16,5 meter. Det er lagt til rette for overflateparkering og parkering innendørs.

Adkomst til området er tenkt fra fv. 580, via det nyetablerte hovedkrysset ved terminalområdet i sør. Det etableres en ny kjørevei, o_SKV1 fra hovedkrysset ved terminalområdet og nordover til Torofabrikken. Dette åpner for adkomst til området fra nord, via Ekrevegen, som per i dag slutter ved Torofabrikken. Det legges også til rette for en gang- og sykkelveg langs vegen.

Planområdet skal kunne bygges ut trinnvis, og det er foreslått
rekkefølgebestemmelser i forhold til dette. Arealene øst av de tre delfeltene (BN1-3), området langs med Storelva, er foreslått regulert til
grøntområder. Det etableres også en turveg fra ny kjøreveg ned til eksisterende turveg langs Storelva, mellom felt BN1 og BN2. Gjennom planforslaget reguleres i tillegg eksisterende industriareal (Indus kjemiske fabrikk), benevnt BN4 i planforslaget. Dette arealet har tilkomst
fra Langerekkja via bro over Storelva.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

Grunnet innstramminger i koronatiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Autogården holde stengt fra og med 9. september inntil videre. Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00.

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage