Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 25.06.2022
Merknadsfrist: 30.08.2022
Saksnummer: PLAN-2022/23826
Arealplan-ID: 40000
Åpne i planregister

Status: Planoppstart
Bydel: Årstad

Hovedformål: Oppheving av eldre arealplan. Detaljregulering.

Om planen

Bergen kommune har startet et arbeid med å oppheve/slette eldre reguleringsplaner. Hensikten med prosjektet er å oppheve/slette planer som ikke lenger egner seg som styringsverktøy i byggesaksbehandling. Prosjektet vil bli gjennomført i flere etapper, og Plan- og bygningsetaten starter oppheving av de eldste reguleringsplanene. 

En reguleringsplan er et juridisk dokument (plankart og bestemmelser) som bestemmer den fremtidige arealbruken i et område. De eldste reguleringsplanene er lite dokumentert i forhold til nasjonalt regelverk og tilfredsstiller ikke kravene til teknisk innhold. En del reguleringsplaner kan dermed være mer til «bry» både for den enkelte grunneier og for kommunen som plan- og bygningsmyndighet enn den er til nytte. Dette gjelder spesielt for eldre reguleringsplaner hvor planene er lite dokumentert, hvor utbyggingen ikke samsvarer med planen, og hvor planene kan ha elementer som kan tolkes på ulike måter. 

Planene er dermed lite anvendelige når du for eksempel skal søke om et byggearbeid/tiltak på en eiendom og kommunen skal behandle byggesaker. 

En oppheving av en plan som er utdatert og lite anvendelige vil medføre en forenkling av byggesaksbehandlingen i mange saker. Når planen er opphevet, vil det i hovedsak være kommunens overordnede plan(er), kommuneplanens arealdel (KPA) og kommunedelplan, som gjelder ved behandling av byggesaker. I KPA er det krav om å utarbeide ny reguleringsplan hvor det ikke er vedtatt en reguleringsplan med hjemmel i plan- og bygningsloven av 1985 eller nyere lov for en rekke tiltak.

I denne kunngjøringen er følgende reguleringsplan foreslått opphevet: 

  • Årstad, Bergensdalens østlige del planID 40000 vedtatt i 1925. 

Du trenger ikke å foreta deg noe dersom du er enig i at planen skal oppheves/slettes.

Har du synspunkter og innspill?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Eventuelle innspill sendes via den blå og hvite innspillboksen på denne siden. 

Innspill kan også sendes direkte via e-post til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling. 

Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

 

 

Saksdokumenter:

Innspill

Har du innspill til planoppstarten? Send oss dine innspill ved å klikke på lenken under.

Vær oppmerksom på at innspillet ditt kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send innspill