Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 11.12.2021
Klagefrist: 16.01.2022
Saksnummer: 201731315
Arealplan-ID: 66300000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Bergenhus

Gnr. 168 bnr. 298 mfl. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering

Om planforslaget

Ard Arealplan AS og Tysseland arkitektur AS har på vegne av Byggmester Hitland AS utarbeidet reguleringsplan for et område ved Aspedalen i Bergenhus bydel. Bergen Bystyre vedtok planen 24.11.2021, sak 364/21.

Reguleringsplanens hovedformål er å rive eksisterende enebolig på tomten og legge til rette for en ny boligblokk. Foreslått nybygg er 4 etasjer med 7 boenheter. Tilkomst er planlagt løst fra Lønborglien med innkjørsel til parkeringsareal på bakkeplan og i carport. Viktige tema i planprosessen har vært terrengtilpasning, atkomstveg samt uteoppholdsareal.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

I tråd med forsterkede smitteverntiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 være stengt fra og med 08. desember inntil videre. 

Telefoner til kundesenteret besvares som normalt mellom klokken 0800 og 1500.

Saksdokumenter:

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage