Gå tilbake til:
Du er her:

Korte beskrivelser av hva de ulike kategoriene, som du kan filtrere kunngjøringslisten på, faktisk innebærer.

Kunngjorte arealplaner

Kunngjorte arealplaner > Planoppstart

Kunngjøringer om planarbeid som startes opp av det offentlige. Berørte parter (grunneiere, naboer og gjenboere, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) underrettes om planforslagene ved brev, og gis en merknadsfrist på minimum 30 dager for å uttale seg til planforslaget.

Kunngjorte arealplaner > Fastsatt planprogram

Fastsatt planprogram skal utarbeides for alle arealplaner som pga. størrelse og kostnadsomfang omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. Konsekvensutredningen skal sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning ved utarbeidelse av reguleringsplanen.

Planprogrammet vil være tilgjengelig på nettet frem til et eventuelt fremtidig planforslag med konsekvensutredning har ligget ute til offentlig ettersyn. Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

Kunngjorte arealplaner > Offentlig ettersyn - plan

Offentlig og privat utarbeidede planforslag som for tiden ligger ute til offentlig ettersyn. Berørte parter (grunneiere, naboer og gjenboere, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) underrettes om planforslagene ved brev, og gis en merknadsfrist på minimum 30 dager for å uttale seg til planforslaget.

Kunngjorte arealplaner > Vedtatt plan

Offentlig og privat utarbeidede planforslag som er politisk vedtatt. Grunneiere, naboer og gjenboere underrettes om vedtaket ved brev og gis en klageadgang på 21 dager.

Kunngjorte utbyggingsavtaler

Plan- og bygningsloven definerer utbyggingsavtale som en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område. Utbyggingsavtalen gjelder gjennomføring av en konkret arealplan etter plan- og bygningsloven. Avtalen kan blant annet gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Kommunen skal kunngjøre oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Forslaget til utbyggingsavtale skal legges ut til høring. Når utbyggingsavtale er inngått skal avtalen kunngjøres. Utbyggingsavtaler kan ikke påklages.

.