Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 21.04.2022
Saksnummer: 202102505.
Arealplan-ID: 70800000
Åpne i planregister

Status: Planprogram
Bydel: Åsane

Åsane, Gnr. 199, Bnr. 177 mfl. Fastsatt planprogram.

Om planforslaget

Byrådet behandlet saken i møtet 07.04.2022 sak 1099/22 og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 fastsettes forslag til planprogram for: Åsane, Gnr. 199, Bnr. 177 mfl. Bergen og Bjørgvin fengsel. ArealplanID 70800000, datert 16.12.2021.

Planprogrammet, med aktuelle saksdokumenter, er lagt ut på våre internettsider: www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjoringer

For å få tilgang til å se dokumenter og kommentarer i saker som gjelder overnevnte eiendom, må du logge inn på «Min side» eller gå i innsynsløsningen vår: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/offentlig-innsyn/innsynplanogbyggesak/saksinnsyn 

Ved henvendelse, vennligst referer til saksnummer 202102505.

Ved spørsmål kan saksbehandler kontaktes på telefon 408 13 106, eller e‑post RitaDora.Olsen@bergen.kommune.no.

Det utarbeides planprogram for større arealplaner. I planprogrammet gjør vi rede for planens formål, problemstillingene som er viktige for miljø og samfunn, hvilke forhold som skal utredes samt medvirkningsprosesser. Programmet utarbeides av forslagstiller (privat eller offentlig) og fastsettes av kommunen (byrådet).

Planprogrammet vil være tilgjengelig på nett frem til et eventuelt fremtidig planforslag med konsekvensutredning er lagt ut til offentlig ettersyn.

Saksdokumenter: