Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 21.04.2022
Merknadsfrist: 14.05.2022
Saksnummer: 201907623
Arealplan-ID: 66480000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fyllingsdalen

Fyllingsdalen, gnr. 22, bnr. 6 m.fl. Detaljregulering.

Om planforslaget

Det vises til tidligere planforslag utlagt til offentlig ettersyn 17.04.21 – 01.06.21. Hovedformålet med planforslaget er å regulere for kommunale boliger med tilhørende infrastruktur og funksjoner, for beboergruppe med særskilte behov. Etter offentlig ettersyn er det gjort endringer i forslaget, det gjelder i hovedsak temaene skredfare, turveger, flomfare og bygge- og anleggsområder. Det vises til vedlegget varslingsbrev for utfyllende informasjon om endringene. Etter fagetatens vurdering kan en ny høring begrenses til berørte parter og må ikke gjennomføres som ordinært offentlig ettersyn.

Det vises for øvrig også til merknads- og endringsskjema datert 18.03.2022 hvor innkomne merknader og uttalelser til offentlig ettersyn er kommentert, og endringer er oppsummert. Partene bes begrense en eventuell uttalelse/merknad til de konkrete endringene, da tidligere innkomne uttalelser og merknader fremdeles vil følge saken til politisk behandling.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter: 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad