Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 17.04.2021
Merknadsfrist: 01.06.2021
Saksnummer: 201907623
Arealplan-ID: 66480000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fyllingsdalen

Gnr. 22 bnr. 8. Detaljregulering

Om planforslaget

Asplan Viak AS føreslår på vegne av Bergen Kommune v/ Etat for utbygging detaljregulering for eit område ved Bjørgeveien 241 i Fyllingsdalen bydel.
Forslagstillar foreslår å regulere for kommunale utleigebustader med tilhøyrande infrastruktur og funksjonar, for ei bebuargruppe med særskilte behov.

Store deler av planområdet er satt av til LNF-område i  kommuneplanens arealdel 2018. Føreslått arealføremål for  utleigebustadane er helse-/omsorgsinstitusjon og inneber ein omregulering av LNF-formål i KPA2018.

Viktige tema i planprosessen har vore omsyn til friluftsliv, kulturminne, grønstruktur og naturmangfald, og konsekvensar for nærmiljø, born og unge. Andre viktige tema har vore flaumfare og rasfare, og at hovudføremålet i planforslaget er i motstrid med KPA2018.

Det vert varsla om ei mindre utviding av planområdet samtidig med at planforslaget vert lagt ut til offentleg ettersyn.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

I tråd med forsterkede smitteverntiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 være stengt fra og med 8. februar inntil videre.

Telefoner til kundesenteret besvares som normalt mellom klokken 0800 og 1500.

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad