Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 09.05.2020
Klagefrist: 31.05.2020
Saksnummer: 201715039
Arealplan-ID: 65480000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Åsane

Gnr. 188 bnr. 219. Hovedformål: Helse- og omsorgsinstitusjon. Detaljregulering.

Om planforslaget

Nytt sykehjem plasseres nord for eksisterende Midtbygda sjukeheim på deler av eksisterende grøntområde Blokkhaugen. Nordligste del av planområdet er regulert til grønnstruktur. Viktige stier og gangveger gjennom skogen skal opprettholdes.

Nytt sykehjem består av fire volumer knyttet sammen av et sentralt atkomst- og oppholdsrom. Bygningsvolumene har i hovedsak tre etasjer, men enkelte deler har fire etasjer. Utearealet for sykehjemmet er lagt til vestsiden av tomten. Planen åpner for at eksisterende Midtbygda sjukeheim kan rives eller rehabiliteres, og legger til rette for samdrift mellom de to sykehjemmene med til sammen 180 sengeplasser. Det åpnes for 11 869 m2 nytt bruksareal ved nytt sykehjem.

Ny atkomstveg planlegges i forlengelse av eksisterende tilkomst til Midtbygda sykehjem. Parkering er i hovedsak lagt under bakken ved Midtbygda sykehjem.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

NB! Grunnet koronatiltak er ekspedisjonen i Plan- og bygningsetatens kundesenter stengt inntil videre. Man kan derfor ikke komme til kundesenteret og se papirversjon av kunngjøringen. Dokumentene ligger tilgjengelig på nett, og telefoner til kundesenteret besvares som vanlig. Telefon 55 56 63 10.

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage