Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 21.12.2019
Klagefrist: 19.01.2020
Saksnummer: 201519391
Arealplan-ID: 64770000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Fyllingsdalen

Fyllingsdalen, gnr. 20 bnr. 1214 m. fl. Vedtatt plan.

Planen omfatter eksisterende bebyggelse. Bygget på bnr. 1214 (felt BBB1) omreguleres fra kombinert kontor/boligformål til boligformål med maksimalt 10 boenheter. Bygget skal bygges om med tre etasjer og parkering i underetasjen. Parkeringsplassen utenfor bygget omreguleres til boligformål og blir uteoppholdsareal for bygget. Bnr. 1215 (BKB1) reguleres til formålet bolig/tjenesteyting med 8 leiligheter og 3 næringsenheter. Bnr. 1213 (BKS1) reguleres til konsentrert småhusbebyggelse. Det er foreslått å stenge eksisterende avkjørsel til Fv. 285 (Bønesskogen), og opprettholde eksisterende avkjørsel til kommunale veg (Våkleiven) som adkomst til planområdet. Intern adkomstvei får fortau på vestsiden. Felles lekeplass (f_BUT2) for området ligger noe usentralt til for BBB1, men får fortau for tryggere adkomst til lekeplassen. Bestemmelsene sikrer ferdigstilling av lekeplassen i takt med tilrettelegging av andre felt. BBB1 er omgitt av felles uteoppholdsareal hvor det også kan foregå lek.

Du har rett til å klage

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt.

En eventuell klage sendes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune

Plan- og bygningsetaten

Postboks 7700, 5020 Bergen

 

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage