Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 30.05.2020
Merknadsfrist: 27.06.2020
Saksnummer: 202008748
Arealplan-ID: 65800000
Åpne i planregister

Status: Planoppstart
Bydeler: Åsane, Bergenhus

Traséen for Bybanen i sentrum og Åsane ble vedtatt av Bergen bystyre 20. april 2016 (sak 88/16), og traséen i Sandviken med forlenget Fløyfjellstunnel ble vedtatt 31. januar 2018 (sak 19/18).

Byrådet har i sak 1012/20, 12. mars 2020 vedtatt å bestille oppstart av utredning for tunnelløsning for Delstrekning 1 Sentrum for Bybanen. Samtidig vedtok byrådet å varsle utvidelse av planområdet.  På denne bakgrunnen ble det fattet administrativt vedtak om utvidet planområde.

Utredningen gjennomføres på samme nivå som resten av reguleringsplanarbeidet i skissefasen, og presenteres i en rapport i 2021. Da skal Bystyret behandle valg av løsning for Delstrekning 1 for Bybanen.

Hovedproblemstillinger i planarbeidet er:

  • utforming av løsninger for trasé og holdeplasser
  • tilkomst til holdeplassene og overgang til buss
  • plassering av tunnelportaler
  • forholdet til kulturminner, landskap og bybilde
  • bruken av byrommene
  • trafikkomlegginger og sykkelløsninger
  • omlegging av infrastruktur under bakken
  • gjennomføring av anleggsarbeid
  • investerings- og driftskostnader

Planområde med varsel om oppstart

I planområdet er det tatt med et større område enn den endelige plangrensen, dvs det området som faktisk blir regulert. Dette er gjort for å kunne få med eventuelle justeringer av traséen, rømningsveier, midlertidig riggareal, osv. Vi gjør oppmerksom på at eiendommer som ligger over mulige tunneltraséer varsles da de kan få restriksjoner på tiltak i grunnen.

Kontordager

Har du spørsmål til planarbeidet eller ønsker du en telefon / skype/ teamssamtale om dette, er vår kontaktperson tilgjengelige for dette onsdag 17. og torsdag 18. juni kl 0900-1500.  Det er også mulig å ta kontakt om avtale andre dager. I skrivende stund har Bergen kommune restriksjoner på fysiske møter pga covid 19 restriksjoner.  Avtale kan gjøres på epost, ved henvendelse til kirsti.arnesen@bergen.kommune.no

Mer informasjon om Bybanen til Åsane finner du på Miljøløftets nettside: www.miljøløftet.no/

 Har du synspunkter og innspill?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill sendes via den blå og hvite innspillboksen på denne siden.

Innspill kan også sendes direkte via e-post til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling.

Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

NB! Grunnet koronatiltak er ekspedisjonen i Plan- og bygningsetatens kundesenter stengt inntil videre. Man kan derfor ikke komme til kundesenteret og se papirversjon av kunngjøringen. Dokumentene ligger tilgjengelig på nett, og telefoner til kundesenteret besvares som vanlig. Telefon 55 56 63 10.

Saksdokumenter:

 

Innspill

Har du innspill til planoppstarten? Send oss dine innspill ved å klikke på lenken under.

Send innspill