Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 24.05.2022
Merknadsfrist: 13.06.2022
Saksnummer: PLAN-2022/20561
Arealplan-ID: 65800000
Åpne i planregister

Status: Planoppstart
Bydel: Bergenhus

Delstrekning 1, Kaigaten - Sandbrogaten. Detaljreguleringsplan.

Kort om planarbeidet

Planarbeidet for hovedsykkelrute og bybanetrase gjennom sentrum til Åsane ble vedtatt igangsatt av byrådet den 09.05.2018 i sak 1111/18. Det ble varslet oppstart av planen i mai 2018. Et varsel om oppstart av planarbeid er første del av planprosessen etter plan- og bygningsloven. Alle berørte parter, interesseorganisasjoner og offentlige instanser får anledning til å uttale seg både til oppstart, og når reguleringsplanforslag legges frem.

Formålet med å utvide planområdet er å regulere tilstrekkelig areal for gjennomføring av planen. Planområdet utvides til å omfatte mer av veggrunnen langs bybanetraséen, på grunn av regulering av nødvendig infrastruktur ifm omlagt vegsystem og/ eller kjøreretning, samt på grunn av at rigg- eller anleggsområde på deler av arealene kan bli aktuelt.

Har du synspunkter og innspill?
Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Eventuelle innspill sendes via den blå og hvite innspillboksen på denne siden. 

Innspill kan også sendes direkte via e-post til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling. 

Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Innspill

Har du innspill til planoppstarten? Send oss dine innspill ved å klikke på lenken under.

Vær oppmerksom på at innspillet ditt kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send innspill