Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 20.11.2021
Merknadsfrist: 11.01.2022
Saksnummer: 201735805
Arealplan-ID: 65540000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fana

Forslag til oppgradering av Søråskrysset

Byrådet vedtok 14.10.21 å legge forslag til ny reguleringsplan for Søråskrysset ut til offentlig ettersyn/høring. Planforslaget omfatter egentlig fire rundkjøringer langs Fanavegen og Steinsvikvegen, samt tilstøtende vegareal. 

Kryssområdet ble sist regulert i 2015 som ledd i arbeidet med områdereguleringsplan for Rådal/Lagunen. Senere analyser har vist at dette var en dårlig løsning som kan føre til dårligere trafikkavvikling. Det nye forslaget bygger på den nåværende kryssløsningen som har en midlertidig rampe mellom Fritz C. Riebers vei og Steinsvikvegen, men vil innebære en del justeringer for å øke kapasiteten og framkommeligheten.  

Den midlertidige avkjøringsrampen fra Fritz C. Riebers vei med tilknytning til Steinsvikveien ved Nordahl Grieg videregående skole foreslås oppgradert til en permanent løsning. Rundkjøringen i Steinsvikvegen vil få økt radius. Det legges samtidig til rette for sykkelvei m/ fortau mellom denne rampen og Steinsvikveien, og etablering av ny gang-/sykkelbro over til Kalgane. Disse oppgraderingene medfører at dagens 160 innfartsparkeringsplasser mellom Steinsvikveien og Fanaveien må fjernes. Planforslaget åpner for at disse parkeringsplassene kan flyttes til et framtidig p-anlegg ved Kalgane.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med skriftlige innspill, synspunkter og merknader. Disse kan sendes inn på én av følgende måter:

Oppgi saksnummer 201735805 i tittelen på merknaden. Frist:11. januar 2022. 

Berørte grunneiere og naboer blir varslet direkte via brev. 

Mottatte merknader besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert i den videre saksbehandlingen. Dersom du har spørsmål kan disse rettes til saksbehandler: kjell.nordal@bergen.kommune.no, telefon: 40813084

Saksdokumenter

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad