Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 02.07.2022
Merknadsfrist: 16.09.2022
Saksnummer: PLAN-2022-20743
Arealplan-ID: 70970000
Åpne i planregister

Status: Planoppstart
Bydel: Bergenhus

Bergenhus, gnr. 164, bnr. 1396 m.fl. Hovedformål: Bruk og vern av sjø og vassdrag. Detaljregulering/Varsel om oppstart

Merknads- og klageknappen er dessverre ute av drift og midlertidig fjernet. Inntil feilen er rettet må merknader/klager rutes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no. Merk e-posten med hvilken kunngjøring det gjelder og saksnummer.

Vi beklager ulempene dette medfører, og vi jobber med å rette opp i det.

Om planforslaget

Planforslaget skal legge til rette for utfylling av reine overskuddsmasser i sjø, for en mulig framtidig ekspansjon av byutviklingsområdet på Dokken. Foreslått planavgrensning er i sin helhet lokalisert i sjø. Planområdet utgjør 223 daa.

Det foreslås kun å regulere sjøbunnen, ikke sjøoverflaten. Det er vurdert at en utfylling fra dypere sjø og opp til kote -13 kan etableres uten konflikt med arealbruk og aktivitet på land og i sjø. I planarbeidet vil en noe høyere kote vurderes, da tilgangen på masser kan overstige utfyllingsvolum til kote -13. Ivaretakelse av sjøtransport og havn er førende for hvor høyt det kan fylles ut i denne fasen. Estimert volum anbrakte masser er 1,6 mill. m3.

Utfyllingen er første fase i en mulig landekspansjon på Dokken. Den vil utgjøre en «pute» som senere kan benyttes som underlag for utfyllinger og konstruksjoner. Arealbruken på Dokken, med endelig utfylling og landekspansjon, avklares i eget prosjekt gjennom arbeidet med arealstrategi og reguleringsplan for området. Ved ferdig utført tiltak etter planen vil planområdet kunne benyttes som før, inntil byutvikling på Dokken realiseres. Tiltaket legger ikke sterke føringer for framtidig utvikling på Dokken.

Planarbeidet skal koordineres med bybanens byggetrinn 5 (Bergen sentrum – Åsane), samt forlengelse av Fløyfjellstunnelen, med tilhørende overskuddsmasser. I disse prosjektene er det stipulert at det fra 2025 vil være store mengder overskuddsmasser.

Utfyllingen er søknadspliktig etter forurensningsloven. I forbindelse med søknaden skal det gjøres en grundig vurdering av avbøtende tiltak for å hindre forurensning. Ansvarlig myndighet er Statsforvalteren. Tiltaket kan ikke igangsettes før Statsforvalteren har gitt tillatelse.

Detaljreguleringsplanen er etter fagetatens vurdering ikke utredningspliktig etter forskrift om konsekvensutredninger.

Har du synspunkter og innspill?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Eventuelle innspill sendes via den blå og hvite innspillboksen på denne siden. 

Merknads- og klageknappen er dessverre ute av drift og midlertidig fjernet. Inntil feilen er rettet må merknader/klager rutes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no. Merk e-posten med hvilken kunngjøring det gjelder og saksnummer.

Vi beklager ulempene dette medfører, og vi jobber med å rette opp i det.

Innspill kan også sendes direkte via e-post til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling. 

Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter: