Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 16.04.2015
Saksnummer: 200700454
Arealplan-ID: 60460000
Åpne i planregister

Status: Planprogram
Bydel: Fana

Gnr. 52, bnr. 1 mfl., gnr. 53, bnr. 2 mfl.

Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møte 12.03.20 15 sak 102-15 og fattet følgende vedtak:

1. I medhold av plan og bygningsloven (2008) §§ 12-9 og 4-1, fastsettes planprogram datert 20.11.2014 for områdereguleringsplan for Fana, gnr. 52, bnr. 1 mfl., gnr. 53, bnr. 2 mfl., Dyngelandsåsen boligområde, ArealplanID 60460000.

2. Planprogrammet fastsettes med følgende endringer/tillegg: Planbeskrivelsen må ta stilling til og vurdere hensiktsmessig lokalisering av arealformål som utløses av bolig, slik som skole, barnehage, idrett og forretning.

3. Planprogrammet skal brukes som pilotprosjekt for sertifisering etter Breeam Communities sertifiseringsstandard.

Planprogram er utarbeidet av Opus Bergen AS på bakgrunn av arbeid med områdereguleringsplan for Dyngelandsåsen boligområde. Planarbeidet er organisert som et privat områdeplanarbeid og behandles ved Etat for byggesak og private planer. Planområdet er på ca. 1500 daa og ligger på Dyngeland i Fana bydel. Planområdet består blant annet av arealet som utgjør B24 i kommuneplanens arealdel fra 2010. Planområdet omfatter også et område vist som landbruks-, natur og friluftsformål (LNF). Planprogram skal utarbeides for alle arealplaner som omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. Programmet skal klargjøre premisser og rammer for planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives nærmere i planforslag med konsekvensutredning.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bærekraftig, konsentrert boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur og grønnstruktur. I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel i 2006 ble det gjort en kortfattet konsekvensutredning av planområdet med utgangspunkt i utbygging av 1000 boenheter. I «Veiledningsnotat – Endringer i forskrift om konsekvensutredninger av 26.juni 2009» fremgår det imidlertid at unntak fra krav om konsekvensutredning ikke gjelder dersom det kun er gjennomført en overordnet konsekvensutredning for området/formålet i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. Videre er premissene for planarbeidet endret siden planoppstart i 2009, med blant annet et forsterket nasjonalt fokus på fortetting som ledd i kompakt byutvikling. I tillegg fremmes et alternativ om å øke utbyggingen innenfor planområdet til 3000 boenheter. Etter fagetatens og overordnede myndigheters vurdering utløser områdeplanen derfor krav om konsekvensutredning. Planarbeidets konsekvenser for miljø og samfunn skal vurderes i henhold til § 3 c) – områdereguleringer som innebærer andre vesentlige endringer av kommuneplan enn angitt i § 2 d. Kriterier for vurdering av vesentlig virkning for miljø og samfunn i § 4 tilsier at Planer og tiltak etter § 3 skal behandles etter forskriften dersom de kommer i konflikt med a) verdifulle landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø, b) truede naturtyper, eller områder som er særlig viktig for naturens mangfold, c) friluftsliv, d) statlige planretningslinjer, f) landbruk og g) skaper vesentlig økning i utslipp av klimagasser.

Utover dagens situasjon (0-alternativ) skal det vurderes tre alternativer til utbygging:

  • Utbygging av 1000 boenheter innenfor området avsatt til B24
  • Utbygging av 3000 boenheter innenfor området avsatt til B24
  • Utbygging av 200-250 boenheter i sørlige del av B24

Programmet fastsettes av kommunen. Fastsatt planprogram skal legges til grunn for utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning. Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

Planprogrammet vil være tilgjengelig på nettet frem til fremtidig planforslag med konsekvensutredning eventuelt legges ut til offentlig ettersyn.

Saksdokumenter: