Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 04.09.2021
Merknadsfrist: 19.10.2021
Saksnummer: 201820326
Arealplan-ID: 61200000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Arna

Forslag til kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset (del av Ringvei øst) er nå utlagt til høring og offentlig ettersyn.

Om planforslaget

Byrådet i Bergen fattet den 01. juli 2021 vedtak om utlegging av forslag til kommunedelplan til offentlig ettersyn (sak 1239/21). Fagnotat, byrådssak og vedtaksprotokoll finnes her: Bergen kommune - Politikk - Styresett

 

Revidert høringsforslag

I alt 17 trasékombinasjoner er vurdert i konsekvensutredningen. Plankartene, planbestemmelsene og planrapporten er noe revidert i forhold til det opprinnelige høringsforslaget, byrådssak 1330/20: Bergen kommune - Politikk - Styresett.

Bakgrunnen for dette er at Statens vegvesen har endret sin anbefaling fra alternativ S3-N1 til alternativ S1a-N1. Dette er gjort med bakgrunn i en økonomisk kvalitetssikring gjennomført i Statens vegvesen. Endringen gjelder strekningen sør for Vågsbotn, og innebærer at veien vil gå i en sammenhengende dagtrasé nordover fra Botn, via Bustevollen og Blindheimsdalen til Vågsbotn.  

 

Kommundelplan avklarer trasé

Kommunedelplanen skal avklare trasé og prinsippløsning for et riksveganlegg som skal knytte Bergen og Nordhordland bedre sammen og være en effektiv, sikker og forutsigbar transportforbind else i regionen . Strekningen Arna-Vågsbotn inngår som en del av framtidig Ringveg øst. Prosjektet inngår også som del av Ferjefri E39. Planområdet omfatter deler av bydelene Arna og Åsane fra planlagt kryss med ny E16 Bergen-Voss ved ASKO i Arna, til Tellevik-krysset ved Nordhordlandsbrua/Klauvaneset  i Åsane. Vegparsellen er ca. 16-19,5 km lang, avhengig av trasékombinasjon. Dagens E16/E39 mellom Arna og Klauvaneset er 21 km. Planarbeidet er utført i tråd med  planprogram  fastsatt av  bystyret i Bergen 29.01.2020, sak 10/20:  Bergen kommune - Politikk - Styresett

Tiltakshaver er Statens vegvesen. Planmyndighet er Bergen kommune.

 

Merknader – frist 19. oktober

Etter avtale med Bergen kommune skal merknader til kommunedelplanen sendes med e-post eller brev til Statens vegvesen, innen 19.oktober 2021.

 

• E-post: firmapost@vegvesen.no

• Brev: Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer

 Merk e-post/brev med referanse «20/16800»

 

Høringsdokumenter

Plankart, planbestemmelser, planrapport og annen dokumentasjon finnes på Statens vegvesen sine nettsider:

www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e16e39arnaklauvaneset/

 

Åpent informasjonsmøte

27. september ble det avholdt et åpent og digitalt informasjonsmøte med orientering om planforslaget. Opptaket av møtet kan du se her.