Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 07.12.2019
Merknadsfrist: 21.01.2020
Saksnummer: 201810494
Arealplan-ID: 66380000
Åpne i planregister

Status: Planoppstart
Bydel: Fana

Gnr. 14, 15 og 17. Offentlig trafikkformål

Byrådet behandlet sak om oppstart av planarbeid i møte 24.10.2019 sak 1294/19 og fattet følgende vedtak:

  1. I medhold av plan- og bygningslovens §12-2 og §12-8 og delegert fullmakt vedtas oppstart av planarbeid med reguleringsarbeidet for E39 Sykkelstamveg Bergen delstrekning 4, Fjøsanger – Kristianborg.
  2. Byrådens vurderinger følges opp i det videre planarbeidet.

I området ved Fjøsangerkrysset, der hovedruten fra Flesland møter hovedruten fra Søreide, er det et ønske å etablere et lettere lesbart system med bedre sammenkobling mellom sykkelrutene. Det skal samtidig legges til rette for en bedret standard og linjeføring med skille mellom gående og syklende.

Opprustning av bussholdeplasser og bedret framkommelighet for busser fra motorvegen til lokket på Fjøsanger vil også inngå som del av planarbeidet.

Samtidig ønsker Bergenkommune å se nærmere på muligheten av å etablere avbøtende støytiltak langs med Fjøsangerveien, for slik å skjerme syklende og gående langs og ved Kristianborgvannet.

Planavgrensningen ved oppstart er foreløpig og vil bli endret og innskrenket, når planarbeidet skrider fram.

Har du synspunkter og innspill?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres nå til å komme med synspunkter og innspill. Eventuelle innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes som e-post via innspillboksen på denne siden.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling.

Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Saksdokumenter:

 

Innspill

Har du innspill til planoppstarten? Send oss dine innspill ved å klikke på lenken under.

Send innspill