Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 13.06.2020
Klagefrist: 06.07.2020
Saksnummer: 201606714
Arealplan-ID: 65470000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Åsane

Gnr. 216 bnr. 199. Hovedformål: Offentlig tjenesteyting, undervisning og idrett. Detaljregulering.

Om planforslaget

Bystyret vedtok detaljregulering for Eidsvåg skole 28.05.20. Hovedformålet med planarbeidet har vært å regulere et kommunalt areal for formål offentlig tjenesteyting, undervisning og idrett med skole for inntil 350 elever.

To skolebygg rives og erstattes med nytt skolebygg, og ett skolebygg og to «tyskerbrakker» reguleres for bevaring kulturminne.

Dagens midlertidige skolepaviljong som er dimensjonert for 350 elever, reguleres som bebyggelse som inngår i planen, og forutsettes i første omgang å benyttes som erstatnings-skole for andre skoler i Åsane som skal rehabiliteres. Senere skal denne bli en del av Eidsvåg skole. 

Eksisterende idrettshall rives og erstattes av en større flerbrukshall med uteoppholdsareal på taket. Omkringliggende bebyggelse i planområdet reguleres til eksisterende frittliggende småhusbebyggelse. 

Det åpnes for to nye bolighus. Dagens idrettsbane og ball-binge reguleres til idrettsanlegg.

Adkomstveiene Granlien og Kongleveien reguleres med utbedret standard med fortau. Intensjonen om hjertesone rundt skolen er oppfylt.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

NB! Grunnet koronatiltak er ekspedisjonen i Plan- og bygningsetatens kundesenter stengt inntil videre. Man kan derfor ikke komme til kundesenteret og se papirversjon av kunngjøringen. Dokumentene ligger tilgjengelig på nett, og telefoner til kundesenteret besvares som vanlig. Telefon 55 56 63 10.

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage