Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 18.06.2022
Klagefrist: 07.08.2022
Saksnummer: PLAN-2022/20558
Arealplan-ID: 66130000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Åsane

Åsane, gnr. 216, bnr. 1107. Hovedformål: Samferdselsanlegg. Detaljregulering.

Om planen

ABO Plan og Arkitektur AS har på vegne av Bergen kommune v/ etat for utbygging lagt fram en detaljregulering for et område på ca. 5,2 daa som ligger langs Eidsvågveien og Trolldalen, med innkjøring via Eidsvågskogen. 

Bergen bystyre vedtok planen 27.04.2022 (sak 96/22). Bystyret vedtok planen med noen endringer i bestemmelsene. I planen legges det til rette for en trafikksikker snusløyfe for skolebusser som frakter skolebarn til og fra Eidsvåg skole, samt trafikksikre løsninger for gående- og syklende. Det primære temaet i planprosessen har vært trafikksikkerhet.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter:

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage