Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 30.04.2022
Klagefrist: 22.05.2022
Saksnummer: 202101827
Arealplan-ID: 65390000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Ytrebygda

Ytrebygda, gnr. 107, bnr. 33. Hovedformål: Industri/lager. Endring etter forenklet prosess.

Om planforslaget

WSP Norge AS foreslår på vegne av Schenker AS endring etter forenklet behandling av detaljregulering for Ytrebygda. Gnr. 107 Bnr. 33 mfl., Espehaugen Øst (planID 65390000, vedtatt 11.02.2021). Planområdet ligger i underkant av 1 km sørvest for Flesland lufthavn. Planområdet grenser til næringsområder mot nord, sør og vest (bl.a. BIR og TINE SA), til grøntområder med Vestratjørna mot nordøst og øst, og mot flere eksisterende boliger i sørøst. 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av nytt terminalbygg med tilhørende kontor‐ og administrasjonsfunksjoner for Schenker AS i planområdet, som skal flytte sin drift ut fra Bergen sentrum. 

Endringen omfatter sammenslåing av feltene BKB1, BKB2 og BKB3 til ett nytt felt BKB1, samt flytting av kjøreveg internt og endra adkomst for nabo i øst. Endringen påvirker ikke hovedformålet med planen, som er å legge til rette for virksomhet innen industri og lager. 

Viktige tema under planprosessen har vært trafikkforhold, naboforhold/fjernvirkning, grøntstruktur og utnyttelsesgrad/arealbruk. Endringsforslaget forholder seg i stor grad til de vurderinger og utredninger som er gjort i forbindelse med planprosessen til gjeldende plan. Virkningene av endringsforslaget vil ikke medføre noen ytterligere negative konsekvenser.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter:

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage