Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 08.05.2021
Klagefrist: 10.06.2021
Saksnummer: 201614452
Arealplan-ID: 65390000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Ytrebygda

Gnr. 107 bnr. 33 mfl. Hovedformål: Næringsbebyggelse (industri/lager). Detaljregulering.

Om planforslaget

Opus Bergen AS fremmer på vegne av Lønningen Utviklingen AS detaljregulering for et område ved Espehaugen i Ytrebygda bydel, med beliggenhet i underkant av 1 km sørvest for Flesland lufthavn. Hovedformålet med planforslaget er å legge til rette for næringsvirksomhet innen industri og lager (kombinert formål BKB industri/lager), i tråd med Kommunedelplanen for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland (KDP BLÅE, plan-ID 61020000).

Viktige tema i planprosessen har vært hovedformål, naboforhold, trafikkforhold, grønnstruktur, naturmangfold og jordflytting.

Planområdet grenser til næringsområder mot nord, sør og vest (bl.a. BIR og TINE SA), til grøntområder med Vestratjørna mot nordøst og øst, og mot flere eksisterende boliger i sørøst. Planområdet har en lengre avgrensning mot sørvest for å regulere ny veitilkomst fra veien Espehaugen.

Planforslaget ble vedtatt i bystyret 24.06.2020, men det ble 11.02.2021 vedtatt en mindre endring gjennom forenklet prosess av samme plan. Kunngjøringen omfatter begge vedtak.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

I tråd med forsterkede smitteverntiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 være stengt fra og med 8. februar inntil videre.

Telefoner til kundesenteret besvares som normalt mellom klokken 0800 og 1500.

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage