Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 27.06.2020
Klagefrist: 16.08.2020
Saksnummer: 201724018
Arealplan-ID: 65970000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Arna

Vedtatt plan. Arna, gnr. 290, bnr. 112. Detaljregulering. Hovedformål: Utvidelse av vannbehandlingsanlegg.

Om planforslaget

Bystyret vedtok detaljregulering for Espeland vannbehandlingsanlegg 28.05.20 (sak 159/20). Hovedformålet er oppgradere kapasitet og renseprosess på dagens anlegg. Reguleringsformålet er «Øvrig kommunalteknisk anlegg». Anlegget vil få et større bygningsvolum. Det nye volumet legges i forlengelse av eksisterende. Nærheten til Espeland fangeleir er søkt ivaretatt ved å redusere synligheten av bygningsmassen. Det er regulert vei rundt anlegget samt kjøreadkomst inn til bygget. Skråningen nord for fangeleiren og ned mot fangeleiren i vest, er regulert til offentlig grønnstruktur. Det åpne kulturlandskapet i vest skal reetableres. Øst for anlegget er det regulert inn et landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område) for å beskytte rentvannbassenget i fjell.  Det skal etableres sikringsgjerde mot steinsprang.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

NB! Grunnet koronatiltak er ekspedisjonen i Plan- og bygningsetatens kundesenter stengt inntil videre. Man kan derfor ikke komme til kundesenteret og se papirversjon av kunngjøringen. Dokumentene ligger tilgjengelig på nett, og telefoner til kundesenteret besvares som vanlig. Telefon 55 56 63 10.

 

Saksdokumenter

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage