Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 22.05.2021
Klagefrist: 13.06.2021
Saksnummer: 201921046
Arealplan-ID: 61010000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Ytrebygda

GNr. 120 bnr. 5. Hovedformål: Samferdselsanlegg. Endring etter forenklet prosess.

Om planforslaget

Artec AS foreslo på vegne av Vestland fylkeskommune v/Bybane utbygging endring av reguleringsplan på en mindre strekning langs bybanetraseen i Steinsvikvegen, nær avkjørsel til Folldalsheia.

Hovedgrepet i endringsforslaget er å justere områdereguleringsplanen i henhold til reell situasjon, da det ved utbygging av bybanen til Flesland oppstod avvik i forhold til vedtatt regulert situasjon.

I tillegg til å etablere samsvar mellom regulert situasjon og faktiske påviste avvik i terrenget, tilrettelegges det for et hensiktsmessig makebytte mellom privat og offentlig grunn. Det foreslås også å fjerne de midlertidige anleggs- og riggområdene som ligger innenfor planområdet med bakgrunn i at tiltakene skissert i reguleringsplan 61010000 er realisert.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

I tråd med forsterkede smitteverntiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 være stengt fra og med 8. februar inntil videre.

Telefoner til kundesenteret besvares som normalt mellom klokken 0800 og 1500.

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage