Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 04.02.2021
Merknadsfrist: 08.03.2021
Saksnummer: 201517023
Arealplan-ID: 62310000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fana

Gnr. 40 bnr. 1 mfl. Hovedformål: Bolig/næring. Detaljregulering

Kort om planforslaget

Det vises til tidligere planforslag utlagt til offentlig ettersyn 03.03.18 – 17.04.18.

Forslaget finnes i det digitale planregisteret: arealplaner.no. Etter offentlig ettersyn er det gjort endringer i forslaget. Etter fagetatens vurdering kan en ny høring begrenses til berørte parter og må ikke gjennomføres som ordinært offentlig ettersyn. Partene bes begrense en eventuell uttalelse/merknad til de konkrete endringen, da tidligere innkomne uttalelser og merknader fremdeles vil følge saken til politisk behandling.

Foreslåtte endringer

I henhold til mottatte tilbakemeldinger på planforslaget til offentlig ettersyn, er planforslaget vesentlig nedskalert og bearbeidet for å imøtekomme innkomne merknader og uttalelser;

 • Antall boenheter er redusert fra ca. 70 enheter til 29.
 • Eksisterende våningshus og kårbolig på gnr.40 bnr.1, som tidligere var forutsatt revet, skal nå flyttes internt i planområdet og benyttes til boligformål.
 • Maks byggehøyde for boligdelen er redusert fra maksimalt kote +69,5 til maksimalt kote 65,5 i revidert planforslag, og fra maksimalt kote +72 til kote +68 for næringsdelen.

Hovedendringer i plankart:

 • BBB1 er endret til BKB2: Boligformål utgått.
 • BBB2 delt i BBB og BFS: Bebyggelse er vesentlig nedskalert og eksisterende boliger flyttes til formål BFS.
 • BKB2 endret til BKB3
 • Del av BKB2 er endret til BF og f_ST: Forretning i forbindelse med eksisterende drift av Fana Blikk og reguleres til felles torg foran butikken.
 • Internvegsystemet som omfatter innkjøring til parkeringssanlegg og til nabobebyggelse er strukturert for å oppnå bedre sikt og forutsigbarhet i kjøremønster.
 • Større del av sykkelstamvegen (o_SHS) er lagt til vertikalnivå over bakken.
 • Det er regulert inn egne formål til renovasjon (BRE) og nettstasjon (BE).
 • Vertikalnivå under bakken er endret fra BKB1 og BKB3 som omfattet verksted/tjenesteyting/kontor/bevertning/forretning, til SAA som omfatter parkering og lager og BKB1 som er i sammenheng av forretning i BF, samt lager.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 er fra og med 25. januar åpent fra kl. 08.00-14.00. Grunnet koronatiltak og smittevernhensyn vil ikke kunngjøringsdokumentene bli lagt ut i papirform i kundesenteret. Alle dokumenter er tilgjengelig elektronisk.

Telefoner til kundesenteret besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00. 

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad