Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 19.03.2022
Klagefrist: 10.04.2022
Saksnummer: 201714570
Arealplan-ID: 66390000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Fana

Fana, gnr. 119, bnr. 585 m.fl. Hovedformål: Legge til rette for etablering av ny Brannstasjon i Fana bydel. Detaljregulering.

Om planforslaget

Rambøll Norge AS har på vegne av Bergen kommune ved Etat for utbygging lagt fram en detaljreguleringsplan for et område ved Rådal i Fana bydel. Hovedformålet er å legge til rette for etablering av ny Brannstasjon i Fana bydel. Bystyret vedtok planen 23.02.2022. Planområdet ligger mellom området der nytt veisystem for E39/RV580 (Svegatjørn – Rådal) er under oppføring og boligområdet i Rådalslien og Rådalslien skole. I dag ligger brannstasjonen for Fana bydel på Paradis. Bakgrunnen for planarbeidet er behov for en brannstasjon med bedre fasiliteter og treningsanlegg. Den nye brannstasjonen skal huse både Bergen Brannvesen spesialredningsgruppe (BSR), Klatregruppen og Bjørnisgruppen. 

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter:

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage