Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 02.05.2020
Merknadsfrist: 16.06.2020
Saksnummer: 201620007
Arealplan-ID: 65410000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Ytrebygda

Gnr. 39 bnr. 2. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering.

Om planforslaget

Opus AS foreslår på vegne av Block Watne AS detaljregulering for et område på Sandsli i Ytrebygda bydel. Det åpnes i planforslaget for en utbygging av rundt 90 nye enheter, med en kombinasjon av rekkehus, tomannsboliger og leiligheter.

Planområdet er i hovedsak ubebygget, med unntak av to eneboliger nordøst i planområdet. Den ene av disse forutsettes revet, mens den andre skal bestå. Hovedtilkomst til boligene vil være fra Steinsvikvegen og inn Feråsvegen, med parkering i fellesanlegg under felt BBB1. Noen av boligene (felt BKS 1 og BKS2) har sin adkomst fra nord, via Saksarhaugen/Feråsen/ Feråslia. Det legges opp til gang- og sykkelveg fra Feråslia frem til Petedelsheia.

Viktige tema i planprosessen har vært utbyggingsomfang med tilhørende terrenginngrep i forhold til bevaring av eksisterende grønnstruktur og naturmangfold, samt veg-, gang- og sykkeladkomst.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

NB! Grunnet koronatiltak er ekspedisjonen i Plan- og bygningsetatens kundesenter stengt inntil videre. Man kan derfor ikke komme til kundesenteret og se papirversjon av kunngjøringen. Dokumentene ligger tilgjengelig på nett, og telefoner til kundesenteret besvares som vanlig. Telefon 55 56 63 10.

 

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad