Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 02.07.2022
Merknadsfrist: 06.09.2022
Saksnummer: 2022-23126

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Byrådet vedtok i møte 30. juni å legge forslag til Trafikkplan sentrum ut på offentlig ettersyn.

Merknads- og klageknappen er dessverre ute av drift og midlertidig fjernet. Inntil feilen er rettet kan merknader sendes via e-post til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no. Merk e-posten med hvilken kunngjøring det gjelder og saksnummer 2022/23126. 

Vi beklager ulempene dette medfører, og vi jobber med å rette opp i det.

Bakgrunnen for planarbeidet er en målsetting om å utvikle en helhetlig plan som skal bidra til reduksjon av personbiltrafikken og gi bedre forhold for gange, sykkel, kollektiv og varetransport i det sentrale byområdet.

Sluttrapporten som  nå foreligger har anbefalt løsning og anbefalinger om videre behandling og detaljering av avbøtende tiltak. Analysene viser at det er mulig å redusere biltrafikken i det sentrale sentrumsområdet, og samtidig ivareta behovet for nødvendig adkomst med bil.

Overordnet temaplan

Trafikkplan sentrum er en overordnet temaplan med forslag til framtidig trafikksystem i det sentrale byområdet på lang sikt. Den inneholder vurderinger av mål, strategier og tiltak knyttet til trafikksystem og trafikkløsninger i ulike tidsperspektiv. De overordnede anbefalingene i Trafikkplan sentrum vil utgjøre et rammeverk for etterfølgende planlegging av gang/sykkelløsninger, kollektivtiltak og øvrige gatebruksløsninger i sentrum. En temaplan er ikke en plan etter Plan- og bygningsloven.

Første steg for å nå den langsiktige målsettingen for trafikksystemet kan realiseres når bybanen til Åsane - sammen med en forlenget Fløyfjelltunnel – åpner, og det er vurdert to prinsippløsninger for trafikksystemet:

  • Alternativ 1, Åpent Torget
  • Alternativ 2, «Bilfritt» Torget (stengt for privatbiler, åpent for kollektivtransport og varelevering til Torget i et begrenset tidsrom)

Det anbefales en trafikkplan etter prinsippene i Alternativ 2, Bilfritt Torget. Løsningen er basert på delvis sonedeling som gir en indre sentrumskjerne prioritert til gange, sykkel, kollektivtrafikk og nødvendig varetransport. 

Forslaget til Trafikkplan sentrum legges nå ut på offentlig ettersyn, og alle innspill, kommentarer og merknader vil bli oppsummert og vurdert. Innspillene som kommer inn vil være viktige i prosessen fram mot et endelig forslag som sendes til politisk behandling og vedtak i Bergen bystyre.

 

 

Har du merknader til planforslaget?


Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. 

Merknadsknappen er dessverre ute av drift og midlertidig fjernet.  Inntil feilen er rettet må merknader rutes på e-post til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no. Merk e-posten med hvilken kunngjøring det gjelder og saksnummer.

Vi beklager ulempene dette medfører, og vi jobber med å rette opp i det.

 

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

 

For eventuelle spørsmål kan prosjektleder kontaktes på telefon 99426030, eller e-post rolf.knudsen@bergen.kommune.no

 

Saksdokumenter