Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 23.05.2020
Klagefrist: 14.06.2020
Saksnummer: 201737864
Arealplan-ID: 66070000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Årstad

Sykkelveg med fortau

Strekningen utgjør del av hovedruten for sykkel fra sør og inngår i den overordnede områdereguleringsplanen for Mindemyren.

Planområdet strekker seg fra sørlig nedkjøring i kulvert under Minde Allé og videre som dagløsning fram til Fabrikkgaten i nord.

Det er samtidig foretatt tilpasninger i bestemmelsene for områdereguleringsplan 61140000 for Mindemyren og i reguleringsbestemmelsene til plan 64860000 for Bybanen. Eldre reguleringsplan 19400000 Fv.253 GS-veg Minde Allé – Fabrikkgaten oppheves.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

NB! Grunnet koronatiltak er ekspedisjonen i Plan- og bygningsetatens kundesenter stengt inntil videre. Man kan derfor ikke komme til kundesenteret og se papirversjon av kunngjøringen. Dokumentene ligger tilgjengelig på nett, og telefoner til kundesenteret besvares som vanlig. Telefon 55 56 63 10.

 

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage