Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 19.10.2019
Klagefrist: 10.11.2019
Saksnummer: 200704196
Arealplan-ID: 19520000 - Åpne i planarkiv

Status: Vedtatt plan
Bydeler: Fyllingsdalen, Laksevåg

Laksevåg gnr. 122 samt Fyllingsdalen gnr. 22 og 29. Offentlig detaljreguleringsplan

Saken gjelder:

Eksisterende fortau og sykkelvei på strekningen skal bygges om, slik at gående og syklende skilles fra hverandre med en ensartet tilrettelegging.

Planen viser sykkelvei med fortau på østsiden av Bjørgevegen, ned mot Gjeddevannet, med nærhet til vann og regulerte friluftsområder langs Gjeddevannet. Det skal i samsvar med planen etableres 2 broer som krysser Bjørgevegen i dette området.

Øvrige tiltak er sanering, utbedring og omlegging av avkjørsler, som stedvis også kan legge til rette for ny utbygging. Tiltak som rassikring, støyskjerming, utbedring av busslommer, samt sikre universell utforming inngår i plangrunnlaget.

Planarbeidet er framsatt av Statens vegvesen.

Du har rett til å klage

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt.

En eventuell klage sendes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage