Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 15.08.2020
Merknadsfrist: 26.09.2020
Saksnummer: 201311036
Arealplan-ID: 64380000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Åsane

Offentlig ettersyn. Åsane. Gnr 216, Fv. 267. Sykkelvei med fortau langs Eidsvågveien fra Eidsvågbakken til Eidsvågskogen.

Om planforslaget

Planforslaget legger til rette for sykkelvei med fortau langs Eidsvågveien fra Eidsvågbakken til Eidsvågskogen. Planarbeidet er forankret i Miljøløftet og Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019.

Planforslagets hovedformål er å legge til rette for et godt og effektivt tilbud for syklende og gående. Det er videre et mål å øke trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper på strekningen. Det legges til rette for et utvidet gatetverrsnitt og etablering av sykkelvei med fortau på innsiden av hele den strekningen som inngår i planforslaget.

Viktige tema i planprosessen har vært kulturminner og veianleggets påvirkning på privat eiendom. Planforslaget får konsekvenser for privat eiendom langs Eidsvågveien, dette dreier seg i all hovedsak om tap av hageareal, biloppstillingsplass og garasjer eller stengte avkjørsler. Statens vegvesen vil starte arbeidet med erverv av grunn når reguleringsplanen er vedtatt. Planforslaget inkluderer stenging av Skrenten for av- og påkjøring til Eidsvågveien på grunn av mangel på areal til å opparbeide kryss som tilfredsstiller gjeldene krav til kryssutforming.

 

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

 

E-post kan også sendes direkte til  postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

 

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

 

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Grunnet innstramminger i koronatiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Autogården holde stengt fra og med 9. september inntil videre. Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00.

Saksdokumenter

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad