Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 18.06.2022
Merknadsfrist: 23.08.2022
Saksnummer: PLAN-2022/23775

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Arna

Bergen kommune legger frem forslag til etablering av gang- og sykkelvei i Lakslia, Indre Arna.

Om planforslaget 

Bergen kommune legger frem forslag til etablering av gang- og sykkelvei i Lakslia, Indre Arna. For at flere skal gå og sykle mer, er det viktig med overkommelige avstander og attraktive traseer. Strekningen er en del av det vedtatte sykkelnettet, og har potensialet til å bli et trygt og rolig tilbud for myke trafikanter. 

Det foreslås at Lakslia stenges med fysisk hindring ved Reinane og ved Langerekkja i krysset ved Indre Arna-vegen. Gang- og sykkelvei etableres i hele veibredden, og kun kjøring til næringseiendom og drift tillates fra nord. Potensialet for økt gange er størst rundt bydelssentrene, og å gjøre Lakslia til gang- og sykkelvei styrker tilgangen til Øyrane torg og Arna stasjon.

Har du merknader til planforslaget?
Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad