Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 12.10.2019
Merknadsfrist: 26.11.2019
Saksnummer: 201806007
Arealplan-ID: 65940000 - Åpne i planarkiv

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Arna

Gnr. 286, bnr. 286 mfl. Detaljregulering.

Kort om planforslaget


Rambøll Norge As foreslår på vegne av Bergen kommune ved Etat for utbygging detaljregulering for ny ungdomsskole ved Garnes i Arna bydel.

Forslaget er forankret i skolebruksplanen 2016–2030. Planforslagets hovedformål er å legge til rette for rivning av eksisterende ungdomsskolebygg og paviljong og bygging av nytt skolebygg med tilhørende uteoppholdsarealer og bussterminal.

Kapasiteten skal økes fra 400 elever til 500, og i tillegg skal det etableres en forsterket avdeling for 20 elever. Tilhørende gymsal med svømmehall skal videreføres og eventuelt utvides. Foreslått nytt skolebygg er både høyere og har større utstrekning enn dagens bygg og vil påvirke solforholdene til nærmeste naboer i øst.

Viktige tema i planprosessen har vært trafikkløsninger, utearealer, støy, volum og byggehøyder. Plan- og bygningsetaten har krevd at Hordaland fylkeskommune sin tomt tas med i planområdet for å sikre tomten til offentlig formål. Planforslaget omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredninger.

Har du merknader til planforslaget?


Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som e-post via merknadsboksen på denne siden.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad