Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 29.04.2020
Merknadsfrist: 24.05.2020
Saksnummer: 201806007
Arealplan-ID: 65940000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Arna

Gnr. 286 bnr. 286 mfl. Hovedformål: Ny ungdomsskole. Detaljregulering

Det vises til tidligere planforslag for Garnes ungdomsskule utlagt til offentlig ettersyn 12.10.2019–26.11.2019. Etter offentlig ettersyn er det gjort endringer i planforslaget. Det justerte planforslaget sendes med dette på begrenset høring til berørte parter. Vi ber dere begrense eventuelle innspill til de konkrete endringene. Uttalelser og merknader mottatt ved offentlig ettersyn vil følge saken til politisk behandling.

Foreslåtte endringer etter offentlig ettersyn 

Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget. Etter deres vurdering var ikke trafikksikkerhet tilstrekkelig ivaretatt. Det ble også mottatt flere andre innspill angående trafikksikkerhet og tilrettelegging for myke trafikanter. Som følge av disse innspillene er det gjort endringer i de trafikale løsningene i planforslaget.

I stedet for å regulere en midlertidig løsning fram til Statens vegvesens planforslag for Garnesvegen (arealplan-ID 63560000) blir gjennomført, foreslås det å forskyve hele Garnesvegen i samsvar med vegvesenets planforslag. Det er for øvrig gjort justeringer knyttet til avkjørsler, fortau, busslommer og parkering langs Garnesvegen. Endringene medfører behov for utvidelse av planområdet, illustrert i vedlegg «plangrenser offentlig ettersyn vs. Begrenset høring» datert 28.04.2020.

Det er i tillegg gjort endringer som ikke relaterer seg til innsigelsen. Disse går i hovedsak ut på bestemmelser knyttet til uteoppholdsareal og arkitektur, samt at forslag til utvidelse av gymsal er tatt ut av planforslaget slik at maksimal grad av utnytting er redusert.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

NB! Grunnet koronatiltak er ekspedisjonen i Plan- og bygningsetatens kundesenter stengt inntil videre. Man kan derfor ikke komme til kundesenteret og se papirversjon av kunngjøringen. Dokumentene ligger tilgjengelig på nett, og telefoner til kundesenteret besvares som vanlig. Telefon 55 56 63 10.

 

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad