Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 14.08.2021
Klagefrist: 05.09.2021
Saksnummer: 201806007
Arealplan-ID: 65940000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Arna

Gnr. 286 bnr. 286 mfl. Hovedformål: Skole. Detaljregulering

Om planforslaget

Rambøll AS har på vegne av Etat for utbygging i Bergen kommune  utarbeidet reguleringsplan for ny ungdomsskole på Garnes i Arna bydel.

Bergen bystyre vedtok planen 16.06.2021 (sak 202/21). I planen forutsettes det å rive eksisterende ungdomsskolebygg, paviljonger og skur. Det skal oppføres nytt ungdomsskolebygg med kapasitet til 500 elever og 80 ansatte. I tillegg skal det etableres en forsterket avdeling med plass til 20 elever fra 1. til 10. trinn. Nytt skolebygg vil ha en byggehøyde på 3–4 etasjer. Tilhørende gymsal med svømmehall skal videreføres.

Det legges til rette for oppgradering av skolens uteområde hvor eksisterende grønnstruktur sør på tomten i størst mulig grad skal bevares.

Planen omfatter ny løsning for avkjørsel, bussterminal, renovasjon, varelevering og parkering. Planen innebærer omfattende krav til opparbeiding av fortau, gangveger og overgangsfelt før ny ungdomsskole kan tas i bruk.

Bystyret vedtok planen med noen endringer i bestemmelsene. Bystyret vedtok også merknader hvor bystyret stiller seg bekymret til uferdig plan for sykkel- og gangvei, og bystyret ber byrådet ha fokus på de bekymringene som kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse har spilt inn.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 er fra og med 7. juni åpent fra kl. 08.00-14.00. Grunnet koronatiltak og smittevernhensyn vil ikke kunngjøringsdokumentene bli lagt ut i papirform i kundesenteret. Alle dokumenter er tilgjengelig elektronisk.

Telefoner til kundesenteret besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00.

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage