Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 31.08.2019
Merknadsfrist: 25.10.2019
Saksnummer: 201740067

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydeler: Bergenhus, Årstad, Fana, Arna, Laksevåg, Ytrebygda, Åsane, Fyllingsdalen

Byrådet har i møte 08 august 2019 vedtatt å legge Gåstrategi for Bergen 2019- 2030 ut til offentlig ettersyn.

I Kommuneplanens samfunnsdel 2030 er ’Gåbyen’ hovedmålet for den aktive byen. Å få flere til å gå bidrar til å skape en mer menneskelig, inkluderende og likestilt by, der psykisk og fysisk helse styrkes. Samtidig gir flere gående en mer klimavennlig by, god trafikksikkerhet og lettere tilgjengelig kollektivtransport.

Gåstrategi for Bergen 2019- 2030 skal være et styringsverktøy for tilrettelegging for gående. Visjonen er at Bergen skal være en tilgjengelig og bærekraftig by som kan utforskes til fots. Hovedmålet for strategien er å øke gangandelen til 30 % og at det skal være trygt og attraktivt å ferdes til fots. Hovedmålet følges opp av seks innsatsområder med delmål, og satsinger for å oppnå delmålene.

Innsatsområdene med delmål i strategiforslaget er som følger:

  • Arealbruk: Bergen skal utvikles som en gåby med korte avstander mellom hverdagens gjøremål.
  • Målrettet offentlig innsats i gangnettet: Gangnettet skal oppgraderes for å få flere til å gå.
  • Samspill i trafikken: Fotgjengerne skal prioriteres ved utforming, samhandling i, og alternativ bruk av gangareal.
  • Drift og vedlikehold: Vegnettet skal driftes og vedlikeholdes slik at det er enkelt, sikkert og forutsigbart å gå hele året.
  • Kunnskapsutvikling: Kunnskap om fotgjengernes ferdsel må bedres og formidles. Metoder og verktøy for bedre fotgjengertilrettelegging skal utvikles.
  • Gåkultur og kommunikasjon: Bergenserne skal motiveres til å gå mer. Informasjon om fotgjengersatsingen skal være tilgjengelig.

Arbeidet har vært ledet av en prosjektgruppe sammensatt av partene i Miljøløftet. Strategien må følges opp av handlingsplaner og ressurser til gjennomføring.

Forslaget er Bergens kommunes første gåstrategi. Strategien er omfattende både geografisk og tematisk, og ambisjonene er høye. I høringsprosessen blir det viktig for å teste det strategiske grepet og kvalitetssikre de ulike delene av strategien. Alle innspill og merknader tas imot med takk!

Dokumentene i saken ligger også tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12.

Åpent informasjonsmøte

I forbindelse med høringen inviterer Plan- og bygningsetaten til åpent informasjonsmøte torsdag 12 september klokken 1700- 1820 i Innbyggerservice i Kaigaten 4.

I informasjonsmøtet vil vi presentere hovedtrekkene i strategien, hvorpå det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Har du merknader til planforslaget?

Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Merknad kan også sendes via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad