Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 13.02.2021
Merknadsfrist: 27.03.2021
Saksnummer: 2020/54811

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Gnr. 158 bnr. 181 mfl. Forprosjekt.

Om forprosjektet

Det er utarbeidet et forprosjekt for opprustning av gateløp i deler av Søndre Skogveien og Bøhmergaten, samt hele Granbakken og Furubakken.

Forprosjektet er en del av prosjektet Bilfri bydel Bøhmergaten/Løvstakksiden. Gateopprustningen skjer som følge av at Vann- og avløpsetaten skal separere og legge ny overvannsledning i gatene.

Hensikten med forprosjektet er å få avklart fremtidig bruk og fordeling av gatetversnittet. Det er lagt vekt på sikkerhet og fremkommelighet for gående og syklende i området, med etablering av gode fortau, ny gatebelysning, mobilpunkter for utslippsfrie delebiler, nye grønne møteplasser og oppgradering av snarveier og grøntområder. Smale gater og endret arealbruk medfører at mengden kantparkering må reduseres.

Har du merknader til forprosjektet?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til forprosjektet. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til Bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Bymiljøetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer 2020/54811.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Bymiljøetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 stengt frem til 12. februar. Grunnet koronatiltak og smittevernhensyn vil ikke kunngjøringsdokumentene bli lagt ut i papirform i kundesenteret. Alle dokumenter er tilgjengelig elektronisk.

Telefoner til kundesenteret besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00. 

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad