Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 30.04.2022
Klagefrist: 22.05.2022
Saksnummer: 201918513
Arealplan-ID: 17550003
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Laksevåg

Laksevåg, gnr. 146, bnr. 300. Hovedformål: Justering av vegareal. Endring etter forenklet prosess.

Om planforslaget

Arkitektgruppen Cubus As foreslår på vegne av Optibo Utbygging AS endring ved forenklet prosess av detaljregulering for Gravdalsfeltet (Laksevåg Gnr146, Bnr 7,10 mfl., Gravdalsfeltet, PlanID 17550000, vedtatt 26.05.2008). Planområdet ligger i skråningen ned mot vestsiden av Gravdalsvatnets nordre del i Laksevåg bydel. 

Formålet med reguleringsendringen er å justere gjeldende reguleringsplan i henhold til bygd situasjon. I forbindelse med bygging av Gravdalsfeltet ble det etablert vegareal som avviker noe fra regulert situasjon i gjeldende reguleringsplan. Vegen er bygget i henhold til godkjent teknisk vegplan. Reguleringsendringen innebærer en justering av plankartet slik at dette er i tråd med etablert løsning. 

Ønsket om endring av gjeldende reguleringsplan har sammenheng med utbygging av felt KS10 og avklaring av oppmålingsforretning ved felt KS4. I tidligere møte med byggesak har forslagsstiller blitt bedt om å endre reguleringsplan til å samsvare med teknisk veiplan før arealoverføring til kommunen kan gjennomføres.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter:

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage