Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 21.12.2019
Klagefrist: 19.01.2020
Saksnummer: 201214740
Arealplan-ID: 63310000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Åsane

Åsane, gnr. 173, bnr. 5 m.fl. Vedtatt plan.

Opus Bergen AS foreslo på vegne av Bergen Næringstomt AS detaljregulering for Steinestø (Langemyrane) i Åsane bydel. Bystyret vedtok planen i møte 25.09.2019, sak 257/19.

Planen omfatter både regulering av eksisterende boliger samt nytt bebyggelsesområde. Det legges til rette for forretningsformål dagligvarehandel. Dagligvarebutikken skal ha et areal på maksimum 1000 m² over én etasje. Den nye dagligvarebutikken får tilkomst fra Steinestøvegen, og det planlegges etablert fortau fra dagligvarebutikken til bussholdeplass i Steinestøvegen. Det legges til rette for parkeringsplasser for bil og sykkel som overflateparkering. I planens boligfelt reguleres eksisterende situasjon, og det planlegges ingen ny bebyggelse.

Du har rett til å klage

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt.

En eventuell klage sendes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune

Plan- og bygningsetaten

Postboks 7700, 5020 Bergen

 

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage