Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 16.11.2019
Klagefrist: 08.12.2019
Saksnummer: 201318506
Arealplan-ID: 63280000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Åsane

Gnr. 173 bnr. 25 mfl. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering.

Bergen bystyre vedtok 21.02.18 detaljregulering av et 6,2 daa stort område i Åsane bydel, nær Hordvik. Reguleringsplanen var fremmet av Fortunen AS på vegne av Kåre Vassenden. Planforslaget åpner for 15 nye boenheter fordelt på 3 lavblokker i 3 etasjer med underliggende parkering. Dagens bolighus reguleres til eksisterende småhusbebyggelse. Det reguleres gang- og sykkelvei langs Steinestøvegen. Busstopp flyttes nordover. En privat tilkomstvei stenges mot Steinestøvegen, og kjøring til eiendommene skal skje via gang- og sykkelvei.

Vedtaket av 21.02.18 ble påklaget, og opphevet av Fylkesmannen i Vestland 06.05.2019. Fylkesmannen fant ikke vedtaket tilstrekkelig begrunnet, jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25, og at det av den grunn er ugyldig, jf. forvaltningsloven § 41. Bystyret fikk saken (251/19) til ny behandling 25.09.19 og opprettholdt da sitt opprinnelige vedtak av 21.02.18, nå med en utfyllende begrunnelse.

Vi gjør oppmerksom på at bystyret ikke gjorde endringer i sitt vedtak av 21.02.18 i bystyremøtet 25.09.2019. Vedtatt plan åpner dermed fortsatt for 15 boenheter. Planen åpner også for en maksimum byggehøyde og utnyttingsgrad (%-BRA) i samsvar med forslagstillers forslag. 

Du har rett til å klage

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Dette gjøres ved å klikke seg inn på skjema via den blå lenken i høyremargen. 

En eventuell klage  kan også sendes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage