Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 21.12.2019
Klagefrist: 19.01.2020
Saksnummer: 201904154
Arealplan-ID: 11070101
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Bergenhus

Gnr. 166 bnr. 1156. Kombinert formål: Lager og parkeringshus/anlegg. Endring etter forenklet prosess

Kort om planforslaget

Og arkitekter AS fremmet på vegne av Hansagårdene eiendom AS endring ved forenklet prosess av detaljregulering for Kalfaret i Bergenhus bydel. Byrådet vedtok planen i møte 05.12.2019, sak 1335/19.

Hovedgrepet i endringsforslaget er å tilrettelegge areal til magasin/lager for Universitetet i Bergen (UiB), som i dag er regulert til parkeringsanlegg under bakken. Planområdet har i dag en overdekning av parkeringsplasser utover faste plasser til beboere. For at arealet skal kunne gi en viss fleksibilitet for fremtidig bruk er det ønskelig å omregulere hele fjellhallen til kombinert formål parkering/lager.

Reguleringsendringen berører kun fjellhallen som gjør at hovedgrepet i gjeldende plan forblir uendret. Det legges til bestemmelser som omhandler bruk av fjellhallen, fast beboerparkering er ivaretatt, og det er angitt maksimumsgrense på 140 parkeringsplasser. Dette reduserer dagens parkeringsdekning som ligger på 206 plasser.

Du har rett til å klage

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt.

En eventuell klage sendes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage