Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 09.10.2021
Merknadsfrist: 27.10.2021


Status: Offentlig ettersyn - plan

Byrådet vedtok i møte 24.06.21 at trafikksikringsplan for Bergen legges ut til offentlig ettersyn.

Bergen skal være en trafikksikker by. Kommunens visjon er at det ikke skal være drepte eller hardt skadde i trafikken. 

Hvert fjerde år utarbeider kommunen ny trafikksikkerhetsplan for arbeidet, og forslag til ny plan for perioden 2022–2025 legges nå ut på høring. 

Planen utarbeides i samarbeid med fylkeskommunen, Statens vegvesen, Trygg Trafikk og Politiet. 

Trafikksikkerhetsplanens hovedmål er at Bergen skal være en trafikksikker by, som legger til rette for at flere velger å gå og sykle. Videre skal planen bidra til at flere kjenner seg trygge som myke trafikanter i byen. Her er det et særlig fokus på barn, og tilgjengelig kunnskap fra etablering av Hjertesoner og trafikksikkerhetsplaner for skoler er tatt inn i arbeidet.  

Send innspill innen 27.oktober

 Vi ber om at innspill til planen merkes med Saksnr er 2019/96737 og sendes til bymiljoetaten@bergen.kommune.no innen 27. oktober 2021. 

Saksdokumenter