Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 22.05.2021
Klagefrist: 13.06.2021
Saksnummer: 201303945
Arealplan-ID: 64210000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Fana

Gnr. 82 bnr. 9 mfl. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering

Om planforslaget

Multiconsult AS fremmet på vegne av forslagstiller Habo Eiendom AS planforslag for et område på Hatlestad i Fana bydel. Planområdet ligger ved nordenden av Kalandsvatnet. Planforslagets hovedformål er boligbebyggelse.

Det tidligere syke- og aldershjemmet er foreslått ombygget fra eksisterende hybelleiligheter til 17 leiligheter. Den eldste delen av bygget ønskes revet og gjenoppbygget med et mindre volum. Eksisterende kjøreadkomst fra fv. Hamrevegen videreføres, og parkering løses i underetasje på bygg og i parkeringskjeller under uteoppholdsarealet.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

I tråd med forsterkede smitteverntiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 være stengt fra og med 8. februar inntil videre.

Telefoner til kundesenteret besvares som normalt mellom klokken 0800 og 1500.

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage