Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 09.10.2021
Merknadsfrist: 23.11.2021
Saksnummer: 202004999
Arealplan-ID: 70260000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Arna

Gnr. 305 bnr. 46 mfl. Hovedformål: Kommunale omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede. Detaljregulering.

Om planforslaget

Rambøll foreslår på vegne av Etat for utbygging i Bergen kommune detaljregulering for tomten til nedlagte Haugland skole i Arna bydel. Planforslagets hovedformål er å legge til rette for bygging av 12 kommunale omsorgsboliger for personer med psykisk utviklings-hemming og behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Planforslaget er en del av satsingstiltaket Boligløftet som har som mål å etablere 130 nye boliger for utviklings-hemmede. I planforslaget legges det til rette for etablering av inntil 12 omsorgsboliger fordelt på to bofellesskap med hver sin tilhørende personalbase. Den eldste delen av skolebygget foreslås bevart av kulturminnehensyn. Eksisterende gymsal foreslås videreført som forsamlingshus for nærmiljøet. Eksisterende parkeringsplass er foreslått utvidet og avsatt til parkeringsplass for omsorgsboligene, forsamlingshus og som utfartsparkering for turgåere. Planforslaget innebærer også ny gangforbindelse langs atkomstvegen privat veg Hauglandsvegen.

Har du merknader til planforslaget?
Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad