Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 28.09.2019
Merknadsfrist: 12.11.2019
Saksnummer: 201824407
Arealplan-ID: 66140000
Åpne i planregister

Status: Planoppstart
Bydel: Åsane

Gnr. 199 bnr. 10 mfl. Offentlig områdereguleringsplan

Hva saken gjelder

Byråd for byutvikling fattet 02.09.2019 vedtak om oppstart planarbeid for offentlig områdereguleringsplan for Haukåsmyrane og Haukåsvassdraget.

Planområdet er vist på vedlagt figur. Plangrensen er foreløpig og vil bli endret når det foreligger et konkret planforslag. Det endelige planforslaget vil omfatte et område for våtmarkspark på Haukåsmyrane og soner langs vassdraget, med spesifiserte krav til tiltak og forslag om eventuelle restriksjoner. Vedtatte reguleringsplaner som grenser inn mot vassdraget kan bli endret.

Hensikten med planarbeidet er å følge opp administrative og politiske føringer om å sikre en bærekraftig forvaltning av muslingene i Haukåsvassdraget, slik at man når forvaltningsmålet nedfestet i naturmangfoldloven om at arter skal forekomme i livskraftige bestander i sine naturlige utbredelsesområder.

Planforslaget skal legge til rette for økt biologisk verdi av området ved restaureringstiltak, samt tilrettelegge for naturopplevelser og pedagogisk bruk av området i en bydelspark.

Muslingbestanden i vassdraget har blitt fulgt opp systematisk de senere årene. Kunnskapsgrunnlaget for naturmangfold - temaet vurderes å være tilstrekkelig, og konsekvensene av aktuelle tiltak forutsettes å være positive. Fagetaten sin vurdering er at prosjektet ikke utløser krav om Konsekvensutredning.

Det er fremmet et forslag om midlertidig forbud mot tiltak langs vassdraget. Dette ble vedtatt av Bystyret 19.06. 2019. Et forbud må erstattes av en reguleringsplan innen 4 år.

Har du synspunkter og innspill?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres nå til å komme med synspunkter og innspill. Eventuelle innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via innspillboksen på denne siden.

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling. Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Ved eventuell henvendelse, vennligst referer til saksnummer 201824407.

Saksdokumenter:

 

Innspill

Har du innspill til planoppstarten? Send oss dine innspill ved å klikke på lenken under.

Send innspill