Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 12.09.2020
Klagefrist: 04.10.2020
Saksnummer: 201423916
Arealplan-ID: 65330000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Bergenhus

Gnr. 161 bnr. 1264 mfl. Hovedformål: Offentlig tjenesteyting. Detaljregulering

Om planforslaget

Origo Arkitekter AS foreslo på vegne av Helse Vest en detaljregulering med konsekvensutredning for Haukelandsbakken, i Bergenhus bydel. Bystyret vedtok planen i møte 24.06.2020, sak 208/20.

Formålet med planforslaget er å legge til rette for bygging av et nytt senter for partikkelterapi i Haukelandsbakken med tilhørende støttefunksjoner både i det foreslåtte nybygget og i omkringliggende eksisterende bebyggelse like øst for Haukeland Universitetssjukehus.

For å få til kommunikasjon for gående og sengeliggende pasienter til protonsenteret er det foreslått en påkobling av en ny underjordisk gangtunnel til eksisterende kommunikasjonssystem i Sentralblokken/Haukeland universitetssjukehus.

Bakgrunnen for planarbeidet er at Helse Bergen HF ønsker å etablere et senter for partikkelterapi i samarbeid med de andre regionale helseforetakene, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Dette er en del av en nasjonal strategi hvor det er tenkt etablert to senter, dette og et tilsvarende ved Radiumhospitalet i Oslo.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

Grunnet innstramminger i koronatiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Autogården holde stengt fra og med 9. september inntil videre. Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00.

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage