Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 11.11.2019
Merknadsfrist: 11.12.2019
Saksnummer: 201423916
Arealplan-ID: 65330000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Gnr. 161 bnr. 1264 mfl. Reguleringsplan

Justert planforslag til begrenset høring:

Det vises til tidligere planforslag utlagt til offentlig ettersyn dato 05.05.2018 til 19.06.2018.

Forslaget finnes i det digitale planarkivet: www.bergenskart.no/braplan/ (saksnummer 201423916).

Etter offentlig ettersyn er det gjort endringer i forslaget. Fagetaten mener de foreslåtte endringene ikke krever nytt offentlig ettersyn, men at varslingen kan utføres som en begrenset høring til berørte parter. Partene bes begrense en eventuell uttalelse/merknad til de konkrete endringene, da tidligere innkomne uttalelser og merknader fremdeles vil følge saken til politisk behandling.

Foreslåtte endringer oppsummert:

-              Nytt vertikalnivå i plankartet som viser gangtunnel, heissjakt og      anleggstunnel (går utover plangrense som var ute på offentlig ettersyn).

-              Noen justeringer i bestemmelser relatert til det overnevnte.

-              Nye vurderinger av anleggsfasen

Formålet med endring å få til effektiv kommunikasjon for gående og sengeliggende pasienter mellom planlagt bygg (Protonterapi) øverst i Haukelandsbakken og Haukeland sykehus. For å oppnå dette er det nødvendig med en påkobling av ny gangtunnel på eksisterende kommunikasjonssystem i Sentralblokken. Endringen medfører en utvidelse av omfanget av anleggsvirksomhet. En vesentlig mengde bergmasser er foreslått tatt ut gjennom planområdet og ført bort på lastebil eller vogntog via Haukelandsbakken. Det er anslått at det er behov for ca. 20 steintransporter per dag over en periode på 4 måneder, mandag til lørdag. Driving av tunneler og sjakt vil sammen med trafikk fra lastebil eller vogntog medføre en del støy.

Har du merknader til planforslaget?
 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som e-post via merknadsboksen på denne siden.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad