Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 28.10.2019
Merknadsfrist: 29.11.2019
Saksnummer: 201128211
Arealplan-ID: 62350000 - Åpne i planarkiv

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Arna

Gnr. 287, bnr. 233 mfl. Reguleringsplan

Kort om planforslaget

Det varsles herved endring av planforslag for Indre Arnavegen 166.

Endringene etter offentlig ettersyn innebærer:

  1. Endring i bygningsvolum, herunder sørlig del av bebyggelse er vist en etasje høyere enn ved offentlig ettersyn.
  2. Endring/reduksjon i andel m²-bruksareal over bakkeplan, som kan forklares med at planområdet er redusert etter offentlig ettersyn.
  3. Det er tatt inn en ny reguleringsbestemmelse som åpner for at VA-anlegg kan båndlegge areal utover planavgrensning.
  4. Ny reguleringsbestemmelse som åpner for at det tillates støynivå opp til og med 5 dB over grenseverdi i tabell T-1442:2016 ved fasade.

I etterkant av offentlig ettersyn er det kommet inn tilleggsopplysning om at planområdet muligens inneholder forurenset grunn.

Har du merknader til planforslaget?

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som e-post via merknadsboksen på denne siden.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad