Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 24.01.2020
Klagefrist: 23.02.2020
Saksnummer: 201629397
Arealplan-ID: 61790000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Fana

Gnr. 96 bnr. 78 mfl. Hovedformål: Endring av bestemmelser.

Om planendringen

Hovedgrepet i endringsvedtakett er å presisere at etablering av takterrasser tillates, med unntak av på tomt 14 og 15, samt korrigere  reguleringsbestemmelse § 5.3.1 om bebyggelsestype slik at bare småhusbebyggelse og en boenhet per tomt tillates. Endringen har ingen konsekvenser for plankartet.

Vedtaket kan påklages

Byrådets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune 
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage